zum Directory-modus

Mouse
Abb.
Acetophenon / Methylphenylketon (1-Phenylethanon)